skip to Main Content

Thư ký Nguyễn Thu Nhi tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thu Nhi đang là ký cho các luật sư của Luật Sài Gòn.